Geen windmolens in Usselo en Boekelo


Programma Energie hoofdstructuur

09 november 2023

Destijds op verzoek van de gemeente verlegd, nu een probleem?

Tja, het geeft wel een inkijkje in de 'verborgen' agenda van de gemeente. De windturbine aan de Oude Boekelerdijk zal in ieder geval een lastig, zo niet onmogelijk verhaal worden met de nieuwe concept rijksnormen die de overheid momenteel ter inzage heeft liggen.

Gemeente Enschede wil het tracé van de aardgasbuis laten schrappen, maar of dat gaat lukken is zeer de vraag. Opnieuw verleggen zal een traject zijn van meerdere jaren zijn en moet in samenwerking met ministerie van EZK gedaan worden. 

Usselo bijgepraat

02 november 2023

Op een druk bezochte openbare jaarvergadering van de Buurtkring Usselo hebben we gisteravond de omwonenden bijgepraat over de plannen voor windturbines. De ruim 50 aanwezigen zijn onder andere geïnformeerd over geplande locaties in Usselo en Boekelo, gezondheidseffecten, nieuwe concept rijksnormen en status van de RES 2.0.

De presentatie is terug te vinden op de downloads pagina. 

Einde RES 2.0?

12 oktober 2023

Het verbod op zonneparken op landbouw- en natuurgronden zet de Regionale Energiestrategie verder onder druk. Gemeenten voelen zich overvallen en de provincie neemt hier de regie over. 

Het realiseren van opwek op eigen grond was ons inziens al een discutabel uitgangspunt, maar lijkt nu losgelaten te moeten worden. Gedeputeerde de Bree geeft aan dat de opwek verhouding wind (60%) - zon (40%) nu voor heel Twente geldt. 

Naast weerstand bij de gemeenten zal deze aanpak ook bij omwonenden tot een nog groter verzet gaan leiden. Schiet de provincie zichzelf in de voet? De tijd zal het leren.  

EEn Extra hindernis!

07 oktober 2023

Een toekomstige windturbine vormt een extra hindernis voor de military! In bijgevoegde afbeelding is te zien dat de geplande windturbine achter 'de Zweede' op het parcours van de cross country ligt. De blauwe stip komt overeen met de foto van de hindernis.

Is een windturbine op het terrein van de military wel passend bij een beeldbepalend evenement van de provincie Overijssel? 

ZICHTBAAR TIJDENS MILITARY

07 oktober 2023

Tijdens de military 2023 waren we goed zichtbaar en waren op diverse plekken in het parcours van de cross country spandoeken tegen de windmolens terug te vinden. 

Hoezo windcluster?

21 september 2023

"We hebben alle zoekgebieden met technisch geschikte locaties voorlopig gereserveerd in het toekomstbeeld", aldus een woordvoerder van de gemeente Enschede. De locatie in Usselo en Boekelo staan benoemd als windcluster. Maar voor een windcluster is het vastgestelde zoekgebied in Usselo en Boekelo helemaal niet geschikt! Daar passen namelijk geen 4 windturbines. Mogelijk heeft het vrijhouden van andere geschikte locaties daar wellicht mee te maken. 

WIND UIT EEN ANDERE HOEK

09 september 2023

Als medici en burgers zijn wij zeer bezorgd over het klimaat en ondersteunen we een snelle transitie naar een duurzaam energie systeem. We zijn er echter van overtuigd dat dit inmiddels kan plaatsvinden op een rechtvaardige manier (niet de lasten eenzijdig afschuiven op een beperkte groep) en op basis van strenge randvoorwaarden aangaande welzijn, gezondheid, natuur en landschap. Ook zónder windturbines zijn er binnen deze kaders nog ruim voldoende en veelal betere opties aanwezig om aan de landelijke klimaat-doelstellingen te voldoen. Lees de bijgevoegde pdf!

wind_uit_andere_hoek_-_oproep_namens_medici_en_omwonenden_van_windturbines_0.pdf

Zeldzame grondstoffen

27 augustus 2023

Europa haalt tot 99 procent van de kritieke aardmetalen uit China. Zeldzame aardmetalen zoals neodymium worden bijvoorbeeld gebruikt voor magneten die nodig zijn in de windturbines. Een ban op deze en andere grondstoffen zal ongetwijfeld gevolgen hebben voor de energietransitie.

De RES 2.0 Twente wordt ook wel de windeditie genoemd. Vraag is en blijft of het vol inzetten op zon & wind wel een verstandige keuze zal zijn.

KERMIT

8 augustus 2023

KERnenergie Made In Twente.

De Tukkers die onderdeel uitmaken van KERMIT werden getriggerd door de energietransitie. “Met name door de windturbines.” Die horen wat hen betreft niet in het Twentse landschap. “Maar de vraag is: als je geen windturbines wil, wat wil je dan wel? Dan hebben wij kernenergie in de aanbieding."

verstoring biotoop wissink's möl

28 juli 2023

De Wissink’s Möl is een open houten standerdmolen die al sinds het jaar 1802 (met een periode van afwezigheid) in Usselo staat. De molen is tevens een Rijksmonument. Rond de molen geldt de “vrijwaringszone - molenbiotoop". Deze bepaalt dat binnen zones, al naar gelang de afstand tot de molen beperkende bepalingen zijn ten aanzien van o.a. nieuw te realiseren bebouwing en ander obstakels (beplantingen, etc.). Deze beperkingen hebben o.a. tot doel de werking van de molen in optimale vorm, voor wat betreft de 'windvang', te garanderen.

Een molenbeschermingszone is bedoeld om ontwikkelingen tegen te gaan die de molen de wind uit de zeilen nemen. Met windturbines op respectievelijk 700 en 800 meter van de molen (zie kaartje) zal schade worden berokkend aan de windbiotoop van de molen. De gemeente Enschede heeft de primaire verantwoordelijkheid voor het beschermen van deze vrijwaringszone. Met het vaststellen van de zoekgebieden in Usselo en Boekelo wordt hier aan voorbijgegaan. 

Het bestuur van de Wissink's Möl heeft deze week een brief aan de provincie Overijssel gestuurd (gedeputeerde de Bree) om dit nader onder de aandacht te brengen.  

Hoezo vier? Drie past niet eens! 

28 juni 2023

D66 raadslid Maschja Baas vraagt de wethouder een vierde windturbine toe te voegen aan de plannen, om zodoende aan de nieuwe eisen van provincie tegemoet te komen. Ze laat hiermee zien over onvoldoende dossierkennis te beschikken. In de aangewezen zoekgebieden is slechts ruimte voor twee windturbines, ook geen drie, laat staan vier! 

Zoals al eens eerder gezegd: dit is een serieus onderwerp, waarvan ook van gemeenteraadsleden verwacht mag worden hier dienovereenkomstig mee om te gaan.

clustering is een feit! 

22 juni 2023

Om wildgroei te voorkomen is er besloten geen losse windmolens meer toe te staan in Overijssel. Het begint bij een cluster van minimaal 4. Vanuit ruimtelijk perspectief een welkome ontwikkeling, hoe dit zich exact gaat vertalen naar de situatie in Usselo en Boekelo moet zich de komende periode gaan uitwijzen. We blijven dit nauwgezet volgen.

De Buurtkring is ertegen, laat dat duidelijk zijn. 

19 juni 2023

„We blijven tot het laatst tegen de windmolens strijden.” aldus de Buurtkring Usselo. Daar zullen ook wij ons steentje aan bijdragen, dat staat vast en doen we inmiddels al meer dan twee jaar. 

inwonersforum RES 2.0

09 juni 2023

"Weerstand tegen windmolens is prominent aanwezig in de adviezen die 110 Twentenaren meegeven aan de gemeenteraden."  Hetgeen ook geen verrassende uitkomst is, het draagvlak voor mega windturbines is er simpelweg niet. Raadslieden wordt gevraagd burgers te beschermen, oftewel hanteer het voorzorgsprincipe. Of er iets met deze zwaarwegende adviezen gedaan wordt, zal de toekomst moeten uitwijzen. 

Nog even resumé

23 mei 2023

1Twente bespreekt de gebeurtenissen van de afgelopen 2 weken rondom het aanwijzen van de zoekgebieden. Een politiek 'spel' zoals onze wethouder zegt. Dit is geen dossiers voor spelletjes, dit is een serieuze zaak waarbij de belangen van inwoners genegeerd en niet serieus genomen worden. De uitzending is terug te kijken via Youtube, volg deze link: https://youtu.be/SsdX_ivYOAs?si=VCEMJHtCUb5Z_fkR

GEPEPERDE BRIEVEN

15 mei 2023

De gang van zaken rondom dit raadsvoorstel geeft nog maar eens duidelijk weer dat de gemeente erg ver van haar inwoners afstaat. Dat burgers buitenspel gezet worden en niet actief betrokken worden op dit soort thema's is op zijn zachtst gezegd een gemiste kans.

Zoekgebieden in raadsvergadering

15 mei 2023

Vanavond staat het aanwijzen van de zoekgebieden voor windenergie op de agenda van de gemeenteraad. De leden van de gemeenteraad hebben veel mail mogen ontvangen van omwonenden en organisaties in Boekelo en Usselo met bezwaren. Hieronder nog een aantal kernpunten die onder de aandacht zijn gebracht.

Kortom verzoeken wij de leden van de gemeenteraad tegen dit voorstel te stemmen! We rekenen erop dat U als Raad inziet dat het huidige voorstel indruist tegen gemaakte afspraken en geenszins bijdraagt aan een eerlijk en transparant proces. De uitzending is hier terug te kijken: https://sdk.companywebcast.com/sdk/player/?id=56580c28-7e56-4aac-ac7e-969b3566e617

Nationale molendag

12 mei 2023

Komend weekend is het Nationale Molendag. Er hangt een spandoek bij de Wissink's Möl, waarbij we de bezoekers een indruk geven hoe het uitzicht met de geplande XXL windturbines er uit komt te zien.

Naast horizonvervuiling betekent dit ook aantasting van de molenbiotoop, dit is ongewenst. Komt u dit weekend ook? En denkt u aan de petitie? 

Hoezo voorlopig en indicatief?

19 april 2023

Laat u niet op het verkeerde been zetten! Het aanwijzen van de zoekgebieden voor windenergie, welke op maandag 15 mei in de gemeenteraad op de agenda staat heeft beslist geen voorlopig en indicatief karakter. 

Bijgaand een passage van een kleine 10 minuten uit de Stedelijke commissie - FYSIEK van 17 april jl. Een nadere toelichting is niet nodig.

WERPEN DE WINDTURBINES IN USSELO EN BOEKELO REEDS HUN SLAGSCHADUW VOORUIT?

7 april 2023

“Enschede zwicht onder druk van provincie en wijst twee potentiële locaties voor windturbines aan”, kopt RTV Oost op 15 maart jl. Maar is dit terecht? En moeten we ons gaan voorbereiden op de komst van 2 tot 3 windturbines in Boekelo en Usselo?  In ons artikel in het april nummer van de Boekeloos lees je de actuele ontwikkelingen en de verwachtingen ons ten aanzien van de komst van windturbines. Het artikel is te lezen door te klikken op de cover en begint op pagina 26.

Zienswijze op DE NRD RES 2.0 TWENTE ingediend

21 maart 2023

Vandaag hebben we een zienswijze ingediend op de Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) Regionale Energie Strategie (RES) 2.0 Twente. 

Onze conclusie: Er ligt een zeer 'mager' document met vele tekortkomingen, die ‘geenszins’ een goede basis kan vormen voor een goed uit te voeren planMER  en is derhalve in de huidige vorm niet bruikbaar.
 

De gehele zienswijze is hiernaast te lezen, maar kan ook gedownload worden. De NRD waarop deze zienswijze geschreven is, kan hier bekeken worden.

Zienswijze_NRD_RES_2_0_Twente_21_maart_2023_website.pdf

angst is een slechte raadgever!!

15 maart 2023

Bang om de regie te verliezen? De provincie kan nu ook al het initiatief nemen als het zou willen. Dus deze stap is voorbarig, tegen de gemaakte afspraken in en doorkruist allerlei andere lopende processen, zoals de RES 2.0. Besluitvorming hiervoor staat gepland op 3 april 2023.

Op zeer korte termijn kan op deze website meer informatie gevonden worden waarom wij deze stap niet zinvol vinden. 

Verkiezingen PS 2023

6 maart 2023

De energietransitie vormt een belangrijk thema bij de aanstaande verkiezingen voor de Provinciale Staten. Op de stelling "Er moeten meer windmolens in de provincie Overijssel komen" gaven onderstaande partijen aan het er niet mee eens te zijn. 

Niet mee eens:  SGP, BBB, VVD, Alliantie

Helemaal niet mee eens: JA21, PVV, Forum voor Democratie, BVNL, Samen Lokaal Twente

Deze partijen zijn dus tegen meer windmolens. Maak jij ook de juiste keuze?

energieraadpleging - DOe mee!

15 februari 2023

Tot 24 februari kan iedereen meedoen met de energieraadpleging. Op die manier hoopt het kabinet dat de besluiten in de energietransitie zo goed mogelijk aansluiten bij de voorkeuren van Nederlanders. De aankondiging van 13 februari jl. is hier te vinden. Je hebt dus slechts minder dan 2 weken tijd om deze vragenlijst in te vullen. Jammer!!

Doe mee en geef je mening, dit kost 15-20 minuten. 

Invullen kan hier: energie raadpleging