Geen windmolens in Usselo en Boekelo


kijktip

9 december 2022

De uitzending van Zembla laat maar weer eens zien dat windturbines dicht bij woonhuizen ernstige gezondheidsklachten kunnen veroorzaken. Omwonenden die hun huis ontvluchten om een goede nachtrust te krijgen. Verontrustend!

En dan maar niet te spreken over de totstandkoming van de huidige geluidsnormen voor windturbines. Tegen de adviezen van ambtenaren in ook nog eens niet te handhaven. 

windturbineS - De LUTTE  

08 december 2022

Bewoners van De Lutte voelen zich in de steek gelaten door gemeente Losser, nu de gemeente de provincie de vrije hand geeft in het windmolenbeleid in de gemeente. "Waar is onze lokale overheid om ons te steunen?" Vanavond worden omwonenden voor het eerst door de provincie bijgepraat op een speciale informatiebijeenkomst over de windmolenplannen. Een verslag hiervan is te lezen in bijgevoegd artikel. 

Locatie windturbines 

31 oktober 2022

De provincie zet druk op de gemeentes in Overijssel voor het aanwijzen van geschikte locaties voor windturbines. Net zoals de Enschede politiek zijn wij tegen de bouw van windmolens. Uiteraard zullen we deze ontwikkelingen op de voet volgen en ons standpunt onder de aandacht blijven brengen de komende periode. 

De pdf versie van het artikel is hier

geluidsnormen voor windmolens houden geen rekening met ‘piekbelasting’ 

28 september 2022

Door de jaargemiddelden worden de ‘lawaaipieken’ gecamoufleerd. “Je kan een hoge geluidsbelasting hebben en als het daarna een paar dagen windstil is, zit je gemiddeld goed.” Hij vergelijkt het met een straat waar je 50 kilometer per uur mag rijden. “Als je dat met gemiddelden zou handhaven mag je eigenlijk 120 kilometer per uur rijden, als je de dagen erna maar 30 rijdt.”

Herman Bröring, hoogleraar bestuursrecht aan de Rijksuniversiteit Groningen
 

VERDRIEVOUDIGING WIND op ZEE 

17 september 2022

"Hiermee kan Nederland voor een groot deel onafhankelijk energie opwekken. Zo'n 90 procent van onze elektriciteit komt straks van de Noordzee."  Goed idee!!
 

Brand in windmolen na blikseminslag

23 juli 2022

Heftige beelden van een brandende windmolen in Texas. Een draaiende en tegelijkertijd brandende windmolen.  En nu maar hopen dat de dichtstbijzijnde  woningen op veilige afstand staan.
 

WE slapen niet meer!!

16 juli 2022

De komst van 35 gigantische windturbines verscheurde Meeden in Oost-Groningen. Het heftige verzet leidde zelfs tot strafzaken en veroordelingen. De rust keerde nog niet terug. Omwonenden – ook uit nabijgelegen dorpen – klagen over de zware bromtoon van de molens, die hen tot waanzin drijft. Sommigen slapen in de camper of op kantoor, om maar niet thuis wakker te liggen van Het Geluid
 

windmolen druk van provincie overijssel

12 juli 2022

Provincie Overijssel heeft momenteel zijn energiestrategie  ter inzage liggen. Daarbij worden gemeenten aardig onder druk gezet hun RES plannen tot verdere uitvoering te brengen, anders dreigt ingrijpen. 

Lijkt dit allemaal wat voorbarig gezien lopende onderzoeken naar heldere afstandsnormen en gezondheidsrisico's? 

windmolens tegenhouden

1 juni 2022

Een artikel waar we ons graag bij aan sluiten... 

"Burgerbelangen Enschede, de partij van Van den Berg, voerde onder meer campagne met de belofte om geen windmolens rond Enschede te plaatsen. Dat leverde de partij veel stemmen op. ‘We hebben windmolens tegengehouden’, vertelde Van den Berg in maart nog aan nieuwsprogramma Een Vandaag."

onderzoek afstandsnormen naar 2e kamer

28 april 2022

Wat ons betreft: vlees noch vis

Kort samengevat: In het kader van milieubescherming ligt het op basis van dit rapport daarom voor de hand een eventuele afstandsnorm te combineren met normen voor geluid en slagschaduw. 

De belangenvereniging voor omwonenden windturbines (NLVOW) heeft in het nawoord de mogelijkheid gekregen hun visie te geven. Daaruit komt naar voren dat er volgens de NLVOW, een heldere afstandsnorm van 1000m minimaal noodzakelijk is. De NLVOW heeft een second opinion laten uitvoeren, hier komen we in een later artikel nader op terug.

onderzoek-afstandsnormen-windturbines.pdf

SLOTDEBAT #GR2022: BBE zegt Geen windmolens

15 maart 2022

Gisteravond was het slotdebat voor de gemeenteraadsverkiezingen met alle 18 partijen. Bekijk bijgevoegde video waarin tijdens het minidebat tussen D66 en Burgerbelangen Enschede gesproken wordt over windmolens in Boekelo & Usselo.  

Burgerbelangen Enschede wil een realistische aanpak en geeft duidelijk aan dat de windmolens er niet zullen komen. Voor D66 lijken de windmolens een doel te zijn en geen middel.

Wij citeren Niels van den Berg: "Wilt u windmolens in Boekelo dan stemt u D66, wilt u ze niet, maar wel de verantwoordelijkheid in de Energieportefeuille dan stemt u Burgerbelangen Enschede

Waarde daling woning binnen een straal van 2,5 kilometer

9 maart 2022

TNO heeft becijfert wat de waarde daling is van woningen in de nabijheid van windmolens. Dat is gemiddeld 3,8%. Op onze kaarten pagina is te zien wat een 2300 meter radius doet. 

We mogen dan ook concluderen dat alle huizenbezitters in Boekelo, Usselo en een groot deel van de Helmerhoek te maken gaan krijgen met waardedaling van hun woning, indien de gemeente zou besluiten tot het plaatsen van windturbines in Usselo en Boekelo.

column: Oost West, op Zee het best!! 

04 maart 2022

Na Twekkelo lijken nu Boekelo en Usselo de dupe te worden van de keuze van de gemeente Enschede voor de plaatsing van windmolens. Al in maart 2020 maken de Dorpsraad Boekelo, de Vereniging Behoud Twekkelo en de Buurtkring Usselo bezwaar tegen de komst van windmolens in Enschede-West. Een jaar later in maart 2021 wordt de petitie geen windmolens in Usselo en Boekelo ruim 1650 keer getekend en worden er maar liefst 337 zienswijzen ingediend op de EnergieVisie. Het draagvlak voor windturbines in Boekelo en Usselo lijkt te ontbreken, maar de gemeente zegt zelf hiervan niet geschrokken te zijn. Ontbrekend draagvlak onder inwoners is geen reden om de huidige voorkeurslocaties te schrappen, terwijl ontbrekend politiek draagvlak wel de reden is geweest om andere locaties te schrappen. Begrijpt u het nog? 

Het uitstellen van het windbeleid zette velen op het verkeerde been, immers het is nog steeds de intentie windturbines te plaatsen in Enschede. Dit lezen we in het voorstel van 27 oktober 2021 wat voorgelegd is aan de gemeenteraad. Daarin staat: “Mochten de locaties langs de N18 niet benut kunnen worden, treden we met uw raad in overleg over de manier waarop de weggevallen opwek capaciteit wordt gecompenseerd”. De manier van totstandkoming van de voorkeurslocaties, het zogeheten VKA, werd in veel zienswijzen aangehaald en riep veel bezwaren op. Het na de inzage periode toevoegen van een notitie in de MER ter onderbouwing van het VKA, roept extra twijfels op over het gevolgde proces. 

Volgens de gemeente moet er veel ruimte zijn voor inbreng van inwoners bij uitvoering van de EnergieVisie. Wij vragen ons dan wel af: hoe dan? De voorkeurslocaties voor windturbines zijn immers al vastgesteld. De voorgestelde gebiedsgerichte aanpak zoals beoogd, gaat ons inziens dan ook niet werken. Blijkt burgerparticipatie opnieuw een wassen neus te zijn? 

De gemeenteraadsverkiezingen staan voor de deur. Een belangrijk thema voor veel partijen is veiligheid en wonen. En daar is waar het om draait: oost west, thuis best! Je veilig en vertrouwd voelen in je eigen omgeving. Niet het idee dat je mogelijk nachten wakker ligt van een draaiende windturbine en verdere aantasting van je woongenot. Het creëren van draagvlak en bereidheid tot participatie begint met inwoners de mogelijkheid te geven zelf invloed uit te oefenen op hun eigen omgeving. Iets wat al tijdens het vaststellen van de Nota Uitgangspunten EnergieVisie in maart 2020 voorgesteld is, maar nooit een vervolg heeft gekregen. 

Windmolens zijn geen doel op zich, dat lijken we soms te vergeten! Daarom moeten we windturbines plaatsen daar waar ze het beste renderen en dat is op zee. De vraag blijft of wind op land nog kans maakt met de nieuwe heldere afstandsnormen die het kabinet op wil stellen. Maar…..zolang er een reële kans is op plaatsen van windturbines in Usselo en Boekelo, blijven we ons met frisse tegenwind verzetten tegen de komst hiervan.

Of zeggen we het zo: ‘Wej hebt al ‘n möl, de Wissink’s Möl’ en voor de inwoners van Boekelo: ‘De toren op de Bleekerij, daar laten we het bij !’

verkiezingen 2022 & windturbines

25 februari 2022

Wij hebben van alle partijen die meedoen aan de gemeenteraadsverkiezingen in Enschede op 16 maart 2022 de verkiezingsprogramma's doorgenomen. Daar hebben we specifiek gekeken naar de standpunten op het vlak van het plaatsen van windturbines. Hieronder kunt u terugvinden wat wij gevonden hebben in de verschillende partij programma's. Dit overzicht is tevens als download beschikbaar.

Aanvullend willen we u wijzen op de website van 1Twente en de Youtube playlist van 1Twente met vragenvuurtjes met de lijsttrekkers van de verschillende partijen. Zo kunt u zich een beeld vormen van de standpunten. Begin maart 2022 zullen we nog een column plaatsen waarin we ons licht nog eens laten schijnen over de huidige stand van zaken. 

Standpunten per partij

Onderstaand overzicht (stand 05.03.2022) is met aandacht en precisie samengesteld. Mocht deze opsomming desondanks toch fouten en/of onjuistheden bevatten dan mag u dit melden op ons e-mailadres.  

Wij zijn tegen windmolens in het buitengebied: in of om natuurgebieden.

D66 wil dat er naast zonnevelden een paar heel hoge windmolens komen. Deze leveren heel veel stroom en daarom is zo weinig mogelijk waardevol terrein nodig om de doelen te halen; zoals landbouwgebied en natuur. Windmolens en zonnevelden worden geplaatst met grote zorg voor de mensen die daar wonen, voor de natuur en voor de vele verschillende planten en dieren (biodiversiteit). 

Als het gaat om energie moet de gemeente Enschede verduurzamen. Dat vraagt om verstandige keuzes. De VVD Enschede wil dat verduurzaming betaalbaar blijft voor gewone gezinnen en ondernemers. Verrommeling van het landschap willen wij tegengaan en draagvlak onder Enschedeërs is erg belangrijk. Zo zorgen we ervoor dat we klaar zijn voor de toekomst en onze stad schoon en leefbaar houden. We maken het zo gemakkelijk mogelijk om zonnecellen en laadpalen aan te vragen, door procedures simpeler te maken. Zo stimuleren we duurzame energie. (n.b. Het woord windmolen of windturbine komt niet voor in het verkiezingsprogramma)

De gemeente zal proactief de belangen van haar inwoners omzetten in invloed binnen het programma. Een voorbeeld hierbij is de discussie rond windmolens in de energietransitie. Inwoners hebben grote belangen en weinig invloed. We willen dat er meer duidelijkheid komt over de milieu- en gezondheidseffecten van windmolens. Er moeten eerst duidelijke richtlijnen komen over de afstand tot woningen en kwetsbare natuur. Windmolens willen we alleen plaatsen op plekken waar ze landschappelijk goed ingepast kunnen worden. Het landschap moet beschermd worden, maar ontwikkelingen in o.a. Duitsland laten zien dat het plaatsen van windmolens op land niet onmogelijk is.

GroenLinks is voor het plaatsen van (middel-)grote windturbines op bedrijventerreinen, Vliegveld Twente en langs hoofdwegen en voor kleine windturbines op geschikte plaatsen zoals bij agrariërs, op daken van bedrijven, flats en hoge gebouwen.

Enschede is in 2050 volledig klimaatneutraal. We voeren de Klimaatwet uit en we onderschrijven het Klimaatakkoord van Parijs. Door te vergroenen en verantwoordelijkheid te nemen beschermen we niet alleen onze directe omgeving maar ook onze eigen gezondheid. De gemeente geeft voorrang aan lokale of regionale energiecoöperaties bij het verlenen van vergunningen voor de opwekking van duurzame energie. (n.b. Het woord windmolen of windturbine komt niet voor in het verkiezingsprogramma)

Kleine windenergieprojecten kunnen wij steunen maar grote windmolens willen wij alleen plaatsen waar voldoende draagvlak is en niet in natuurgebieden. Mogelijk dat windmolens elders meer opleveren dan het plaatsen van windmolens op potentiële geschikte plekken in Enschede. We zullen over gemeentegrenzen en mogelijk landsgrenzen heen moeten kijken of en hoe we windenergie zo rendabel mogelijk maken en waarbij mensen zo weinig mogelijk last hebben van deze projecten.

Er komen geen windmolens in Enschede

Belangrijk is dat omwonenden nauw betrokken worden bij plannen voor energieopwekking, zoals zonne-energie en windmolens, en dat zij kunnen meeprofiteren van de voordelen. Meer wind- en zonne-energie - Voor grootschalige zon- en windprogramma’s hanteert de gemeente ook sociaalmaatschappelijke kaders (inspraak, participatie, welke gebieden eerst) met aandacht voor: Actieve betrokkenheid van omwonenden, grondeigenaren en overige belanghebbenden, Minimaal 50% lokaal eigendom, Zorgvuldige integratie in het landschap (meervoudig ruimtegebruik) Niet alleen iets halen, ook iets brengen.

Geen actueel verkiezingsprogramma gevonden. 

Wij zijn voor alternatieven om energie op te wekken, dus voor zonnepanelen: ‘JA’.

Willen wij windmolens in ons buitengebied of aan de randen van Enschede: ‘NEE’..

Geen info over windmolens, dan wel over duurzame energie in het algemeen.

Extra aangespoord door landelijke maatregelen zullen we in Enschede sneller moeten inspelen op alternatieve energiebronnen. Wat ons betreft is het echter te vroeg om überhaupt welke energiebron ook uit te sluiten. Wij zijn dan ook zeker geen voorstander van het ‘verplicht van aardgas af’. Ook zijn we geen voorstander van massale zonneparken of windmolens. Als dat al moet, dan genieten zonnepanelen de voorkeur (eerst de daken) en zal ons netwerk in verband met de teruglevering toereikend moeten zijn. Samenwerking met liefst lokale initiatieven zien we dan ook als een kans om te komen tot een goede uitvoering waarbij participatie een voorwaarde is.

Het plaatsen van windmolens moet kunnen in de buitengebieden, mits deze bestaan uit afbreekbare materiaal wat herbruikbaar is.

Enschede stimuleert windenergie op locaties waar mensen, dieren en natuur er geen of weinig hinder van ondervinden, bijvoorbeeld langs snelwegen en op industrieterreinen. Er komen geen windturbines in natuurgebieden en in gebieden met kwetsbare vogel- of vleermuispopulaties.

Geen info gevonden op internet

Wij willen in Enschede meer hernieuwbare energie opwekken. Wij kijken daarvoor naar alle mogelijke opties. Alle geschikte daken in Enschede kunnen van zonnepanelen worden voorzien. Ook zijn wij voor windmolens op goede winderige locaties en op veilige en gezonde afstand van de bebouwing. Wij willen ook kijken naar energiebronnen en energiedragers van de toekomst. Daarvoor is de lokaal aanwezige kennis van de onderwijsinstellingen erg waardevol.

Opzeggen Parijs-akkoord, klimaat- en energieakkoord. Intrekken klimaatwet. Stoppen met de plaatsing van gesubsidieerde windturbines, zonneparken en biomassacentrales.

Zoekgebieden in Usselo & Boekelo (N18) vastgesteld in energievisie

15 januari 2022

Zoals u wellicht in de media vernomen heeft, is er door de gemeenteraad in Enschede besloten het beleid rondom het plaatsen van grote windturbines uit te stellen. Zie hieronder de passage uit de gemeentelijke mededelingen van 12 januari 2022.  

De gemeenteraad besloot op 21 december 2021 het besluit over de toelaatbaarheid van de plaatsing van grote windturbines (tiphoogte tot 230 meter) langs de N18 uit te stellen, omdat hij de uitkomst wil afwachten van:

Maar laat u niet misleiden!! Met de vastgestelde EnergieVisie zijn wel de zoekgebieden rondom Usselo & Boekelo vastgesteld. Mochten de lopende onderzoeken van het Rijk en de GGD/RIVM geen grote veranderingen in beleid teweeg brengen, moeten we rekening houden met mogelijke toekomstige plaatsing van hoge windturbines.

Ons standpunt is en blijft onveranderd: Geen windturbines in Boekelo en Usselo. Hiervoor zullen we ons blijven inzetten.

Bijlage 2 - Enschede - Energievisie - Windenergie.pdf

Op pagina 15/16 van beleidsregels windenergie kunt u teruglezen dat zoekgebieden in Boekelo & Usselo zijn vastgesteld.

Volledige Energievisie is terug te vinden op:
EnergieVisie Enschede 

wiek van windmolen knapt af

2 januari 2022

Zie bijgaand artikel over een incident met een windturbine net over de grens bij Enschede. Ook al wordt dit door voorstanders van windenergie als een zeldzaamheid beschouwd, het laat zien dat het dus toch kan gebeuren.