Geen windmolens in Usselo en Boekelo


Voorlopig geen beleid voor hoge windmolens

28 oktober 2021

Het college in Enschede wil een aangepaste versie van de Energievisie alsnog door de gemeenteraad zien te krijgen. De komst van hogere windmolens (190-230 meter) wordt voorlopig vooruit geschoven en zal de taak zijn voor het volgende college. Er zijn in 2022 op 16 maart immers gemeenteraadsverkiezingen.

We zullen het aangepaste voorstel nog eens aandachtig en kritisch door gaan lezen. Hierbij zal onze focus liggen op de beoogde zoekgebieden rondom de N18. Worden deze vastgesteld indien de gemeenteraad instemt met dit aangepaste voorstel?

Twekkelo stapt uit Buurtenergieplan

25 september 2021

Twekkelo werkt niet langer mee aan grootschalige duurzame energieprojecten op haar grondgebied. Komt hiermee het Buurt EnergiePlan voor Enschede-West ten einde?

Wij hebben hierover vragen gesteld aan de Buurtkring Usselo en Dorpsraad Boekelo. Het overleg over het Buurt Energieplan met de gemeente is momenteel opgeschort, toch vinden we het belangrijk te weten wat de mogelijke gevolgen zijn nu Twekkelo eruit gestapt is.

hoe nu verder?

17 september 2021

De impasse die is ontstaan door het wegstemmen van de Energievisie is gisteravond besproken tijdens de raadsvergadering. Het idee is om eerst grootschalig energie op te wekken met zon en daarna te kijken naar windenergie.

We zullen de ontwikkelingen van een nieuw voorstel kritisch blijven volgen, met name ten aanzien van mogelijke plaatsing van windturbines in de omgeving van Boekelo en Usselo.

Streep door de Energievisie

7 juli 2021

Tijdens de gemeenteraad vergadering gisteravond is de complete energievisie weggestemd. Hiermee is de energievisie naar de prullenbak verwezen.

Eerder op de avond werd er door de verantwoordelijke wethouder nog opgeroepen in te stemmen met het plan, aangezien windambitie reeds was verlaagd. Dit was de oproep aan de raad: „Het enige wat u beslist vanavond over windmolens is het zoekgebied".

Door het wegstemmen van de visie, zijn de zoekgebieden in Usselo en Boekelo dus niet vastgesteld en moet het college van B&W terug naar de tekentafel.

Hoe dit zich verder zal ontwikkelen is nog onduidelijk, maar we blijven ons nu en in de toekomst verzetten tegen de komst van mega windturbines in het mooie buitengebied van Usselo en Boekelo.

Locaties windturbines worden niet geschrapt

24 juni 2021

Tijdens de vergadering van de Stedelijke Commissie die inhoudelijk de Energievisie heeft behandeld is door het college van B&W aangegeven dat het voorstel is om windenergie een lager ambitie niveau te geven, maar dat de beoogde zoekgebieden wel vastgesteld gaat worden.


Wees u zich hiervan bewust, dat de gemeente niet voornemens is het zoekgebied in Usselo en Boekelo te schrappen. De vergadering kunt u terugkijken via Stedelijke Commissie 24 juni 2021. Vanaf 3 uur 25 minuten kunt u het verhaal over de EnergieVisie van de verantwoordelijke wethouder terugkijken. Kortom mocht tijdens de raadsvergadering van 6 juli aanstaande de EnergieVisie in de huidige vorm vastgesteld worden en wind energie komt weer terug op de agenda, dan zullen de windturbines in het buitengebied van Usselo en Boekelo geplaatst worden.

Draagvlak voor het Buurt Energie Plan?

18 juni 2021

Zoals u wellicht gelezen heeft, is er een intentie overeenkomst getekend voor het opstellen van een Buurt Energie Plan voor Boekelo, Usselo en Twekkelo. In deze intentie overeenkomst zitten een aantal zaken die opvallen. Windenergie is uitgesloten van het Buurt Energie Plan. Dit betekent dus concreet dat je ondanks alle inspanningen die je als buurt gaat doen om duurzame energie op te wekken, de gemeente nog steeds windturbines kan plaatsen aangezien dit een 'stedelijke aangelegenheid' is. Deze is hier te lezen: Intentie verklaring Buurt Energie Plan


Om hier draagvlak voor te creëren onder de achterban in Boekelo en Usselo (en in iets mindere mate in Twekkelo) verwacht we problemen aangezien ‘windenergie’ dus uitgesloten wordt van het Buurt Energie Plan. Hoe verwacht je een actief participatie proces en inzet vanuit de buurten als je met alle inspanningen en inzet uiteindelijk alsnog die windturbine in je buurt krijgt? Dit gaat niet werken, hier krijg je de handen niet voor op elkaar.


Wat ook niet transparant is betreft artikel 7 uit de intentieverklaring - vertrouwelijkheid. Deelnemers in de overleggen wordt hiermee een ‘zwijgplicht’ opgelegd, wat haaks staat op de WOB (Wet openbaarheid bestuur). Maar dit is ook in tegenspraak met de uitspraak in het persbericht de gemeente Enschede van 18 mei 2021 jl.: We willen daarom samen met onze inwoners komen tot realistische en passende oplossingen voor de klimaatopgave en de inwoner van Enschede. Daar zetten we stevig op in.


Grote vraag is dan ook of de algemene ledenvergaderingen akkoord zullen gaan met het buurt energie plan in deze vorm.


#allezonopdakallewindopzee

18 juni 2021

Bij het inspreken tijdens de vergadering van de Stedelijke commissie hebben we een betoog gehouden voor alle wind op zee en alle zon op dak.


Aangezien 4 minuten te kort was om een goed en volledig betoog te houden is de tekst naderhand naar de stedelijke commissie gestuurd. De complete tekst is ook via deze website te lezen.


Belangrijkste conclusie van het betoog is dat locaties in Usselo en Boekelo niet geschikt zijn voor het plaatsen van windturbines. Andere locaties die reeds afgevallen zijn immers net zo (on)geschikt als de huidige beoogde locaties.


Redenen waarom andere zoekgebieden afvallen is ook van toepassing op het zoekgebied Usselo en Boekelo. Deze liggen ook in het buitengebied en de windturbine bij het crematorium heeft exact dezelfde landschappelijke waardering als de afgevallen locatie in Twekkelo.

21.06.18 Inspreken tekst Zienswijze EnergieVisie.pdf

datum Inspreken is donderdag 17 juni

1 juni 2021

Voor het inspreken in de vergadering van de Stedelijke commissie bij de behandeling van de Energievisie/Regionale Energie Strategie en/of Visie Landelijk Gebied is vanwege het grote aantal aanmeldingen ervoor gekozen om een aparte avond voor de insprekers te organiseren. Deze zal plaatsvinden op donderdag 17 juni vanaf 18.00 uur in het stadhuis van Enschede aan de Langestraat 24. Het inspreken zal in blokken worden georganiseerd. De inhoudelijke bespreking door de commissie vindt een week later op donderdag 24 juni plaats. De besluitvorming staat tenslotte gepland op dinsdag 6 juli. Voor het volledige bericht zie pagina inspreken.

26 mei 2021

Mocht u willen inspreken op de vergadering van de Stedelijke Commissie moet u dit uiterlijk tot en met donderdag 27 mei kenbaar maken. Nadere info vind u op de pagina inspreken.

Positief Nieuws !?

19 mei 2021

Een positief bericht vandaag. De gemeente geeft voorlopig gehoor aan onze zorgen rondom de plaatsing van windturbines in de N18 omgeving. We gaan komende week nader in detail bestuderen wat dit nu exact gaat betekenen voor de huidige plannen van de gemeente voor de plaatsing van windturbines in de omgeving van Usselo en Boekelo.

Hou onze website in de gaten voor een update.

Artikel Boekeloos mei 2021

8 mei 2021

We zijn met de redactie van Boekeloos op pad geweest en hebben een wandeling gemaakt rondom zoekgebied wat ligt ten zuiden van De Zweede en het daaraan pal gelegen Teesinkbos van Landschap Overijssel.

In bijgaand artikel leest u hoe dit was.

Deelt u ook onze zorgen?

Teken dan de petitie! We kunnen uw steun nog steeds hard gebruiken!

Artikel Boekeloos Mei 2021.pdf

5 mei 2021

Onderstaand artikel uit de Tubantia van vandaag, waarin nog maar weer eens naar voren komt dat er geen draagvlak is voor windmolens. Ook in andere Twentse gemeentes waar nu bekend wordt waar zich de zoekgebieden bevinden voor het plaatsen van windturbines.

1 april 2021

De termijn voor het indienen van een zienswijze is afgelopen, echter het blijft mogelijk de online petitie te tekenen. Laat uw stem horen, mocht u dat nog niet gedaan hebben. Alvast bedankt voor de steun!!

Radio interview met RTV Oost

Interview Windmolens RTV Oost.m4a


reminder - indienen zienswijze


28 maart 2021

Vergeet niet om voor de sluitingstermijn van woensdag 31 maart aanstaande een ‘individuele’ zienswijze in te dienen bij de gemeente.


Nog een paar kleine tips voor de zienswijze..

  • Voeg een eigen alinea toe, waarin u uitleg wat uw situatie is. Verduidelijk bijvoorbeeld uw woonsituatie en geef aan waarom uw belang geschaad wordt. Laat uw persoonlijke betrokkenheid zien.

  • Benoem alle argumenten (gronden) die u erbij wilt betrekken, bewaar deze niet voor later moment.

  • Maar bovenal….alleen met het indienen van een zienswijze, kunt u op een later moment bezwaar maken.


Dus voordat we gaan genieten van een paar prachtige lentedagen, neem even de tijd voor de zienswijze en laat de gemeente weten waarom u tegen dit plan bent.


Om nog maar eens te benadrukken.....

Ja, groene energie - Nee, geen windmolens


Voorbeeld zienswijze beschikbaar


24 maart 2021

De voorbeeld zienswijze is beschikbaar. Deze zienswijze bevat handvatten en ideeën bevat voor het indienen van een individuele zienswijze. Bezoek de zienswijze pagina voor verdere toelichting en uitleg.

Met het indienen van een zienswijze hebben we de meeste kans om dit tegen te houden. Want alleen als u een zienswijze heeft ingediend kunt u op een later moment bezwaar maken.


Geluidscontouren & slagschaduw


23 maart 2021

Er zijn kaartjes beschikbaar met geluidscontouren en slagschaduw. Bezoek deze pagina's voor verdere toelichting.

Ter info: Deze kaarten betreffen een indicatieve berekening en zijn naar beste weten gemaakt op basis van de beschikbare informatie.


Teken MEE & Zienswijze


20 maart 2021

De online petitie laat zien hoeveel dit onderwerp leeft onder de inwoners, we zijn inmiddels de 1000 handtekeningen gepasseerd. We willen iedereen bedanken voor alle steun tot nu toe!! Met het indienen van een zienswijze hebben we de meeste kans om dit tegen te houden. Want alleen als u een zienswijze heeft ingediend kunt u op een later moment bezwaar maken.

Let op: Het is belangrijk dat u op persoonlijke titel bezwaar maakt. Om dit zo goed mogelijk te ondersteunen zullen we begin volgende week een aantal voorbeelden van een zienswijze ter beschikking stellen. We houden u op de hoogte.

Standpunt REFERENDUM

18 maart 2021


Als omwonenden van het zoekgebied N18 zijn we erg bezorgd over de plannen van de gemeente voor het plaatsen van 2 tot 3 windturbines in de omgeving van Usselo en Boekelo. Afgelopen week is er een online petitie geopend om te achterhalen of onze zorgen ook gedeeld worden door andere belanghebbenden. Gezien de hoge response, blijkt dit het geval te zijn.


Deze petitie is echter ook door BurgerBelangenEnschede (BBE) opgepikt en aangegrepen voor het verzoek van een referendum over dit onderwerp. Wij vinden een referendum GEEN geschikt middel om in te zetten inzake deze problematiek, redenen hiervoor zijn:


  • Het betreft hier een complexe materie die niet met een simpel Ja of Nee beantwoord kan worden.

  • Een raadpleging onder alle inwoners van Enschede inzake dit onderwerp is niet zinvol. Het is namelijk geen representatieve doelgroep. Op een inwoneraantal van 159.734 inwoners in de gemeente (stand 2020) schatten wij dat ca 8% belanghebbende is bij de beoogde plannen. Volgens ons is het geen correct uitgangspunt dat mensen die niet belanghebbende zijn (verder dan 10 maal tiphoogte wonen), aangaande dit onderwerp dezelfde besluit rechten hebben dan de direct betrokkenen.


De petitie heeft inmiddels aangetoond dat veel omwonenden de XL windturbines niet zien zitten. Een aanvullend referendum hierover zal dan ook geen toegevoegde waarde hebben.


Flyer en petitie gereed

17 maart 2021

Vergeet niet de online petitie na ondertekening per email te bevestigen!! Dit is een belangrijke stap! Dus na tekenen even je mailbox checken. Bedankt.

15 maart 2021

De Flyer en de online petitie zijn gereed om gedeeld te worden aan alle belanghebbenden.

Deelt u ook onze zorgen?

Teken dan de petitie en maak gebruik van de mogelijk om een zienswijze in te dienen. We kunnen uw steun hard gebruiken!

Geen windmolens in Usselo-Boekelo Flyer.pdf

Brief aan omwonenden

10 maart 2021

Het ontwerp EnergieVisie van de gemeente Enschede is op 18 februari 2021 jl. ter inzage is gelegd voor inwoners van onze gemeente. Een groep omwonenden van het zoekgebied N18 constateert dat de informatievoorziening vanuit de gemeente tekort schiet. Veel belanghebbenden zijn niet op de hoogte van de voorgenomen plannen.

Daarom is er een buurtinitiatief gestart en is er een brief gestuurd naar direct omwonenden en belanghebben die te maken krijgen met 2-3 windturbines met een tiphoogte van 190-230 meter hoog.

Deze brief is op deze pagina te lezen en te downloaden.

Brief windturbines omwonenden Usselo en Boekelo met kaarten.pdf