Inspreken

Inspreken op donderdag 17 juni 2021


Onderstaande email is aan de insprekers verzonden:


Geachte heer/mevrouw,

Hierbij bevestig ik uw verzoek om in te spreken in de vergadering van de Stedelijke commissie bij de behandeling van de Energievisie/Regionale Energie Strategie en/of Visie Landelijk Gebied. Vanwege het grote aantal aanmeldingen is ervoor gekozen om een aparte avond voor de insprekers te organiseren. Deze zal plaatsvinden op donderdag 17 juni vanaf 18.00 uur fysiek in het stadhuis van Enschede aan de Langestraat 24. Het inspreken zal in blokken worden georganiseerd. U wordt nog geïnformeerd over de richttijd wanneer u wordt verwacht.

De inhoudelijke bespreking door de commissie vindt een week later op donderdag 24 juni plaats. De besluitvorming staat tenslotte gepland op dinsdag 6 juli. Het is op dit moment nog niet bekend of hierbij publiek wordt toegelaten. De vergaderingen zijn in ieder geval wel rechtstreeks te volgen via de livestream op www.enschede.nl/bestuur.

Procedure

Per organisatie en/of ingediende zienswijze is 1 inspreker toegestaan. Insprekers kunnen de vergadering volgen vanuit een aparte ruimte in het stadhuis en worden in kleine groepen opgeroepen om vervolgens in de raadzaal deel te nemen aan de vergadering. Wanneer u van de voorzitter het woord krijgt richt u zich tot de commissieleden. U wordt omwille van de tijd verzocht om bij eventuele dubbelingen met voorgaande insprekers naar hen te verwijzen. De maximale spreektijd is op dit moment bepaald op 4 minuten, maar kan nog wijzigen in de aanloop naar de vergadering. Commissieleden kunnen u een verduidelijkende vraag stellen.

Ik hoop u voor zover voldoende te hebben geïnformeerd. U ontvangt nog tijdig nadere informatie over de indeling van de avond met bijbehorende richttijden en maximale spreektijd (indien dit wijzigt). Mocht u in de tussentijd nog vragen hebben dan verneem ik dat graag!

Uiterlijk donderdag 27 mei 2021 aanmelden om in te spreken !!!

Graag willen we iedereen die een zienswijze heeft ingediend er op attenderen dat het mogelijk is de zienswijze mondeling toe te lichten tijdens de vergadering van de Stedelijke Commissie. Dit is een goed moment om uw argumenten nog eens nader toe te lichten en kracht bij te zetten. Mocht u van deze mogelijkheid gebruik willen maken kunt u dit nog tot en met donderdag 27 mei aangeven.

Hiervoor moet u een e-mail sturen aan: a.vanloon@enschede.nl

Onderstaande passage is afkomstig uit de mail die door de gemeente Enschede is verstuurd naar inwoners die een zienswijze hebben ingediend. We zullen daarnaast de komenden dagen nog een aantal tips delen die gebruikt kunnen worden bij het mondeling toelichten.

Uw reactie mondeling toelichten?

Het college van burgemeester en wethouders ziet in de ingekomen reacties een aanleiding om de Energievisie gewijzigd vast te stellen. Een definitief besluit daarover wordt door de gemeenteraad genomen. Voordat de gemeenteraad het voorstel tot vaststelling van de Energievisie bespreekt, wordt dit besproken in een vergadering van de Stedelijke commissie. Voor u is er daarbij gelegenheid om uw reactie mondeling toe te lichten. Als u van die mogelijkheid gebruik wilt maken, verzoeken wij dat voor 28 mei door te geven aan de heer A. van Loon per e-mail via a.vanloon@enschede.nl.