Geen windmolens in Usselo en Boekelo


Het Eerlijke verhaal  

22 juni 2024

Eind 2023 zullen er genoeg zon- en windprojecten op land gereed gekomen, om in 2024 al aan de opdracht voor 2030 te voldoen. De opwek van 35 TWh/jaar op land op te wekken, is dus al 6 jaar eerder bereikt!

Maar slaap en gezondheid zijn niet te koop en ook met het nieuwe Ontwerpbesluit windturbines leefomgeving wordt hier met een afstandsnorm van 2 maal de tiphoogte en jaargemiddelden voor geluid, op geen enkele wijze rekening mee gehouden. Lees het artikel wat recent verschenen is over dit onderwerp via deze link te klikken of klik het tegeltje hiernaast. 

Provincie wijst locaties aan  

23 mei 2024

Er is door de provincie Overijssel een plafond ingesteld voor het aantal windmolens welke er per gemeente geplaatst kunnen worden. Hierover zijn met de meeste gemeenten programmeringsafspraken gemaakt, waarin ook locaties zijn aangewezen.

Met de gemeente Enschede is dit niet het geval, echter heeft de provincie wel bepaald dat dit er in Enschede maximaal 4 windturbines kunnen komen. De locaties zijn nog niet bekend, want voor de provincie staan alle gebieden in Enschede open.

Onder de streep is er dus vooralsnog weinig veranderd. De opgave van 80GwH hadden we al in kaart gebracht en dat is met de locaties die de gemeente Enschede op het oog heeft zeker niet realiseerbaar.

Eén ding is zeker, de gebieden in Usselo en Boekelo zijn hiervoor niet geschikt en dat gaan we ook inbrengen en uitleggen bij het inspreekmoment bij de Gedupteerde Staten.  

We blijven alert en volgen de ontwikkelingen op de voet.

Presentatie bijeenkomst 24 april

25 april 2024

Op een druk bezochte informatiebijeenkomst hebben we weer veel bezorgde inwoners van Usselo en Boekelo mogen bijpraten over de actuele status van de windplannen in het buitengebied van Usselo en Boekelo. Ook uitgebreid met elkaar gesproken over de vervolgstappen en waardevolle inbreng vanuit de zaal opgehaald.

Ook werd nog maar weer eens duidelijk dat het een absurd idee is om windturbines van 230 meter hoogte te plaatsen, midden tussen 2 dorpskernen, pal achter de sociale en recreatieve voorzieningen voor beide dorpen!

De presentatie is te raadplegen via deze link. Verder is het eigen opgestelde kaartmateriaal te bekijken via de volgende linkjes:

Presentatie is ook beschikbaar in de sectie Downloads

Artikel Rondje Usselo

02 april 2024

In rondje Rondje Usselo een artikel over windturbines in het buitengebied, waarin we voor de inwoners van Usselo ingaan op de actualiteit. Maar bovenal dat we moeten constateren dat er tot op heden geen inspraak is geweest voor de inwoners van Usselo en Boekelo.

Artikel_RU_2024_04.pdf

Oproep tot openheid en transparantie

23 maart 2024

Wij hebben de leden van de gemeenteraad gevraagd om de wethouder aan te sporen om volledige openheid van zaken te geven over de overleggen tussen de gemeente Enschede en de provincie Overijssel. Wij hebben onze bedenkingen bij de juistheid van berichtgeving in de TC Tubantia vandaag. Hier wordt gesteld dat de provincie twee extra gebieden rondom Boekelo aangewezen heeft voor het opwekken van windenergie. 

Ons initiatief spreekt namens een grote groep inwoners van beide dorpen en we hechten veel waarde aan transparantie en verantwoording door het bestuur van onze stad. Het is van cruciaal belang dat wij, als burgers, inzicht hebben in de beslissingen die worden genomen en die invloed hebben op ons dagelijks leven. Deze verantwoordingsplicht is niet alleen een wettelijke verplichting, maar ook een morele plicht naar de burgers toe.

Verslag bijeenkomst provincie

22 maart 2024

Gisteren waren we met 3 man sterk vertegenwoordigd op de Provinciaal Programma Energiestrategie (PPE) middag van de provincie Overijssel. Alhoewel het geen officieel inspraakmoment was, kijken we terug op een goede sessie.

We hebben persoonlijk met de gedeputeerde de Bree gesproken en over de ontstane situatie in Enschede van gedachten gewisseld. Zeer zinvol en hierdoor kunnen we alles een stuk beter in de juiste context plaatsen.

Ook onze vragen rondom de OER hebben we kunnen stellen bij de verantwoordelijke ambtenaar. De OER brengt voor nu mogelijke locaties in beeld, maar bij een daadwerkelijk initiatief is er aanvullend en veel uitgebreider onderzoek nodig. Hiervoor gaan we ook nog aanvullend inspreken bij de leden van de Provinciale Staten en de ongeschiktheid van de locaties in Usselo en Boekelo toelichten.   

inspreken bij provincie

9 maart 2024

Gisteren is er aan de indieners van een zienswijze een mail gestuurd met de uitnodiging om de zienswijze mondeling toe te lichten in aanwezigheid van de Gedeputeerde de Bree. Vanuit ons initiatief zullen we deze gelegenheid gaan benutten. Wij bieden ook de gelegenheid dit mede namens andere indieners te doen.

Stuur ons een e-mail op: geen.windmolens.in.usselo.boekelo@gmail.com  waarin u akkoord geeft dat wij tevens namens U de zienswijze mondeling toelichten. 

Het inspreken staat gepland op: vrijdag 22 maart 2024, van 13.00 tot 15.00 in het Provinciehuis aan de Luttenbergstraat 2 te Zwolle. Tijdens deze middag krijgt u de gelegenheid om op verschillende onderwerpen uw zienswijze nader toe te lichten in aanwezigheid van Gedeputeerde Tijs de Bree en betrokken ambtenaren. 

inwoners nog Nooit gehoord!

29 februari 2024

Zoals in het artikel te lezen is, hebben de inwoners in Boekelo en Usselo nog geen kans op inspraak gehad: "Boekelo en Usselo geven aan dat zij nog geen kans op inspraak hebben gekregen. Die was er in Broekheurne (gebiedsproces), Twekkelo (raadsbesluit) wel. In de Esmarke zijn zoekgebieden in het verleden uit de schetsen gehaald na protesten. In elk van deze buurtschappen is de bezorgdheid dat er nu alsnog ruimte wordt vrijgemaakt voor windturbines."  

De gemeente noemt in haar zienswijze over het windbeleid richting Provincie het belang van een zorgvuldig uitgevoerde procesparticipatie. De gemeente maakt zich druk om participatie in alle andere buurtschappen in Enschede, te weten: Twekkelo, Broekheurne, Eschmarke, noem maar op. Maar dat geldt niet voor Usselo en Boekelo.

Een goed bestuurder en betrouwbare overheid moet alle buurtschappen gelijkwaardig behandelen en neemt geen overhaaste beslissingen die onzorgvuldig zijn, ook niet om politieke redenen. Deze principes gelden blijkbaar niet voor Usselo en Boekelo.

Provincie is aan zet

27 februari 2024

Een spoeddebat zonder uitkomsten, want na 4 uur was de conclusie dat de concept zienswijze richting de provincie pro forma ingediend gaat worden. Kortom, nog eens 4 weken praten over wat een goede zienswijze is, die ook door de gemeenteraad gesteund wordt. 

Daar lijkt het nu geenszins op, want de verschillen binnen de raad zijn te groot. Ook is wel duidelijk dat het zo geroemde proces van de gebiedsgerichte aanpak, afspraken oplevert die helemaal niet in beton gegoten zijn. En dan RES 1.0, waarbij de gemeente een bod heeft gedaan voor opwek met windenergie zonder een vastgesteld windbeleid. 

Windbeleid Overijssel - voorbeeld zienswijze - indienen vóór 29 februari

16 februari 2024

"De provincie is aan het onderzoeken of er windmolens in onze directe omgeving kunnen worden geplaatst. Hieronder vindt u een kaartje van de Provincie Overijssel waarop u kunt zien waar windmolens met een tiphoogte van 200 meter kunnen komen te staan. Rondom de mogelijke plek van de windturbine, is een gebied van 2 maal de tiphoogte (400 meter) ingetekend. Dit is tevens te bekijken  op de Energiepotentiekaart van de provincie. Het behoeft geen nadere uitleg dat de mogelijke komst van deze windturbines in onze directe omgeving veel overlast gaat opleveren.

Aangezien het windbeleid een complex geheel aan stukken is, hebben we voor u een voorbeeld zienswijze opgesteld. Het is u vrij om deze te gebruiken, aan te vullen of aan te passen. De voorbeeld zienswijze is in zowel Word als Pdf formaat beschikbaar. Deze kan ook gevonden worden op de Downloads pagina. Een uitgebreide uitleg en instructie is tevens beschikbaar op deze locatie.

De zienswijze moet vóór 29 februari zijn ingediend bij de provincie. De zienswijze kunt u eenvoudig mailen naar windbeleid@overijssel.nl  We rekenen op uw steun en bijdrage met het indienen van een zienswijze tegen deze plannen van de provincie.

wat weet de BBE wat wij niet weten?

14 februari 2024

"Nu staat nergens in de nieuwe visie van de provincie zwart-op-wit dat die van Enschede naast die van Buurse moeten staan, maar dat is wel duidelijk, aldus Schrauwen. De enige locatie die Enschede had voorgesteld is drie windturbines bij Usselo langs de N18, maar die wordt nergens genoemd. Wel ‘Haaksbergen-Enschede’." Dit valt te lezen in het artikel van vandaag op TcTubantia.

Wat ligt er ter inzage: De provincie heeft een kaart opgesteld waar potentieel ruimte beschikbaar is om windturbines te kunnen plaatsen. Dat wil niet zeggen dat op de betreffende plekken ook daadwerkelijk windturbines kunnen worden gerealiseerd. Dat hangt onder meer af van initiatieven die zich aandienen, en de nadere onderzoeken die nog moeten plaatsvinden en waaruit moet blijken dat de plaatsing van windturbines geen ongewenste effecten hebben. Op basis van de uitkomsten van dat onderzoek besluit van het Bevoegd Gezag (gemeente of provincie) of de vereiste vergunningen kunnen worden verleend.

Kortom, er wordt geen enkele locatie genoemd door de provincie. Niet in de Broekheurne en ook niet langs de N18. Dus waarom het zo duidelijk is, dat ze in de Broekheurne komen, dat snappen wij niet zo goed!!

Meer inzicht nodig IN nieuwe milieuregels windturbines

29 januari 2024

Het Rijk wil nieuwe normen voor geluid, veiligheid, slagschaduw, lichthinder en afstand van windturbines op land vaststellen. Het milieueffectrapport hierover geeft veel informatie, maar niet alles is voldoende in beeld. 

Uit het rapport blijkt dat er met de strengere normen minder ruimte voor windenergie op land overblijft. Die analyse is niet compleet, want in het rapport staat niet welke gevolgen dit heeft voor de totale bevolking van Nederland. Over dat effect is meer informatie nodig, stelt de Commissie

De Commissie adviseert om eerst het milieueffectrapport aan te vullen en daarna pas een besluit te nemen over de nieuwe nationale windturbinenormen


windbeleid overijssel ligt ter inzage

18 januari 2024

Het windbeleid van de provincie Overijssel ligt ter inzage tot en met 28 februari 2024. Wij hebben een werkgroep samengesteld die zich in de documenten gaat verdiepen en een zienswijze gaat opstellen.

Ook zullen we een voorbeeld zienswijze beschikbaar stellen die door een ieder persoonlijk gebruikt kan worden. Hou daarom de website de komende weken in de gaten voor meer informatie. Voor vragen zijn we per mail bereikbaar.

TWENTE, HET LANDGOED VAN NEDERLAND

10 januari 2024

Het felle verzet in Twente tegen de komst van industriële windturbines zou ervoor zorgen dat de RES doelen in 2030 niet meer gehaald worden. Dat is natuurlijk een uiterst opmerkelijke uitspraak gisteren tijdens het debat over de komst van windmolens in Overijssel.

Dat hebben wij Tukkers dan maar even mooi voor elkaar gekregen, of is het een beetje vergezocht? Dat laatste lijkt waarschijnlijker... In ieder geval zijn we  trots op onze leefomgeving en daarvoor maken we ons sterk. We zijn niet voor niets het Landgoed van Nederland.

Dat willen we zo houden en daar passen geen windturbines bij!

Provincie Neemt de REgie over

08 januari 2024

Provincie pakt de regie in de energietransitie. Is daarmee de rol van de gemeentes uitgespeeld? Op het vlak van zonneparken op landbouwgrond is er weinig meer mogelijk.

Gemeenten moeten voor eind januari hun aanbod doen voor windenergie. Waarbij er zoekgebieden, aantallen turbines en een planning afgegeven moet worden. Daarmee is er volgens Gedeputeerde Staten voldaan aan 'draagvlak'.   

Draagvlak: ‘dat je mensen informeert en betrekt bij een proces met als doel goedkeuring en ondersteuning van hen te krijgen om iets voor elkaar te krijgen

Eén ding is zeker, onder omwonenden ontbreekt draagvlak en of gemeenten blij zijn met de huidige gang van zaken is ook de grote vraag.