Geen windmolens in Usselo en Boekelo


Locatie windturbines

31 oktober 2022

De provincie zet druk op de gemeentes in Overijssel voor het aanwijzen van geschikte locaties voor windturbines. Net zoals de Enschede politiek zijn wij tegen de bouw van windmolens. Uiteraard zullen we deze ontwikkelingen op de voet volgen en ons standpunt onder de aandacht blijven brengen de komende periode.

De pdf versie van het artikel is hier

geluidsnormen voor windmolens houden geen rekening met ‘piekbelasting’

28 september 2022

Door de jaargemiddelden worden de ‘lawaaipieken’ gecamoufleerd. “Je kan een hoge geluidsbelasting hebben en als het daarna een paar dagen windstil is, zit je gemiddeld goed.” Hij vergelijkt het met een straat waar je 50 kilometer per uur mag rijden. “Als je dat met gemiddelden zou handhaven mag je eigenlijk 120 kilometer per uur rijden, als je de dagen erna maar 30 rijdt.”

Herman Bröring, hoogleraar bestuursrecht aan de Rijksuniversiteit Groningen

VERDRIEVOUDIGING WIND op ZEE

17 september 2022

"Hiermee kan Nederland voor een groot deel onafhankelijk energie opwekken. Zo'n 90 procent van onze elektriciteit komt straks van de Noordzee." Goed idee!!

Brand in windmolen na blikseminslag

23 juli 2022

Heftige beelden van een brandende windmolen in Texas. Een draaiende en tegelijkertijd brandende windmolen. En nu maar hopen dat de dichtstbijzijnde woningen op veilige afstand staan.

WE slapen niet meer!!

16 juli 2022

De komst van 35 gigantische windturbines verscheurde Meeden in Oost-Groningen. Het heftige verzet leidde zelfs tot strafzaken en veroordelingen. De rust keerde nog niet terug. Omwonenden – ook uit nabijgelegen dorpen – klagen over de zware bromtoon van de molens, die hen tot waanzin drijft. Sommigen slapen in de camper of op kantoor, om maar niet thuis wakker te liggen van Het Geluid

windmolen druk van provincie overijssel

12 juli 2022

Provincie Overijssel heeft momenteel zijn energiestrategie ter inzage liggen. Daarbij worden gemeenten aardig onder druk gezet hun RES plannen tot verdere uitvoering te brengen, anders dreigt ingrijpen.

Lijkt dit allemaal wat voorbarig gezien lopende onderzoeken naar heldere afstandsnormen en gezondheidsrisico's?

windmolens tegenhouden

1 juni 2022

Een artikel waar we ons graag bij aan sluiten...

"Burgerbelangen Enschede, de partij van Van den Berg, voerde onder meer campagne met de belofte om geen windmolens rond Enschede te plaatsen. Dat leverde de partij veel stemmen op. ‘We hebben windmolens tegengehouden’, vertelde Van den Berg in maart nog aan nieuwsprogramma Een Vandaag."

onderzoek afstandsnormen naar 2e kamer

28 april 2022

Wat ons betreft: vlees noch vis

Kort samengevat: In het kader van milieubescherming ligt het op basis van dit rapport daarom voor de hand een eventuele afstandsnorm te combineren met normen voor geluid en slagschaduw.

De belangenvereniging voor omwonenden windturbines (NLVOW) heeft in het nawoord de mogelijkheid gekregen hun visie te geven. Daaruit komt naar voren dat er volgens de NLVOW, een heldere afstandsnorm van 1000m minimaal noodzakelijk is. De NLVOW heeft een second opinion laten uitvoeren, hier komen we in een later artikel nader op terug.

onderzoek-afstandsnormen-windturbines.pdf

SLOTDEBAT #GR2022: BBE zegt Geen windmolens

15 maart 2022

Gisteravond was het slotdebat voor de gemeenteraadsverkiezingen met alle 18 partijen. Bekijk bijgevoegde video waarin tijdens het minidebat tussen D66 en Burgerbelangen Enschede gesproken wordt over windmolens in Boekelo & Usselo.

Burgerbelangen Enschede wil een realistische aanpak en geeft duidelijk aan dat de windmolens er niet zullen komen. Voor D66 lijken de windmolens een doel te zijn en geen middel.

Wij citeren Niels van den Berg: "Wilt u windmolens in Boekelo dan stemt u D66, wilt u ze niet, maar wel de verantwoordelijkheid in de Energieportefeuille dan stemt u Burgerbelangen Enschede"

Waarde daling woning binnen een straal van 2,5 kilometer

9 maart 2022

TNO heeft becijfert wat de waarde daling is van woningen in de nabijheid van windmolens. Dat is gemiddeld 3,8%. Op onze kaarten pagina is te zien wat een 2300 meter radius doet.

We mogen dan ook concluderen dat alle huizenbezitters in Boekelo, Usselo en een groot deel van de Helmerhoek te maken gaan krijgen met waardedaling van hun woning, indien de gemeente zou besluiten tot het plaatsen van windturbines in Usselo en Boekelo.

column: Oost West, op Zee het best!!

04 maart 2022

Na Twekkelo lijken nu Boekelo en Usselo de dupe te worden van de keuze van de gemeente Enschede voor de plaatsing van windmolens. Al in maart 2020 maken de Dorpsraad Boekelo, de Vereniging Behoud Twekkelo en de Buurtkring Usselo bezwaar tegen de komst van windmolens in Enschede-West. Een jaar later in maart 2021 wordt de petitie geen windmolens in Usselo en Boekelo ruim 1650 keer getekend en worden er maar liefst 337 zienswijzen ingediend op de EnergieVisie. Het draagvlak voor windturbines in Boekelo en Usselo lijkt te ontbreken, maar de gemeente zegt zelf hiervan niet geschrokken te zijn. Ontbrekend draagvlak onder inwoners is geen reden om de huidige voorkeurslocaties te schrappen, terwijl ontbrekend politiek draagvlak wel de reden is geweest om andere locaties te schrappen. Begrijpt u het nog?

Het uitstellen van het windbeleid zette velen op het verkeerde been, immers het is nog steeds de intentie windturbines te plaatsen in Enschede. Dit lezen we in het voorstel van 27 oktober 2021 wat voorgelegd is aan de gemeenteraad. Daarin staat: “Mochten de locaties langs de N18 niet benut kunnen worden, treden we met uw raad in overleg over de manier waarop de weggevallen opwek capaciteit wordt gecompenseerd”. De manier van totstandkoming van de voorkeurslocaties, het zogeheten VKA, werd in veel zienswijzen aangehaald en riep veel bezwaren op. Het na de inzage periode toevoegen van een notitie in de MER ter onderbouwing van het VKA, roept extra twijfels op over het gevolgde proces.

Volgens de gemeente moet er veel ruimte zijn voor inbreng van inwoners bij uitvoering van de EnergieVisie. Wij vragen ons dan wel af: hoe dan? De voorkeurslocaties voor windturbines zijn immers al vastgesteld. De voorgestelde gebiedsgerichte aanpak zoals beoogd, gaat ons inziens dan ook niet werken. Blijkt burgerparticipatie opnieuw een wassen neus te zijn?

De gemeenteraadsverkiezingen staan voor de deur. Een belangrijk thema voor veel partijen is veiligheid en wonen. En daar is waar het om draait: oost west, thuis best! Je veilig en vertrouwd voelen in je eigen omgeving. Niet het idee dat je mogelijk nachten wakker ligt van een draaiende windturbine en verdere aantasting van je woongenot. Het creëren van draagvlak en bereidheid tot participatie begint met inwoners de mogelijkheid te geven zelf invloed uit te oefenen op hun eigen omgeving. Iets wat al tijdens het vaststellen van de Nota Uitgangspunten EnergieVisie in maart 2020 voorgesteld is, maar nooit een vervolg heeft gekregen.

Windmolens zijn geen doel op zich, dat lijken we soms te vergeten! Daarom moeten we windturbines plaatsen daar waar ze het beste renderen en dat is op zee. De vraag blijft of wind op land nog kans maakt met de nieuwe heldere afstandsnormen die het kabinet op wil stellen. Maar…..zolang er een reële kans is op plaatsen van windturbines in Usselo en Boekelo, blijven we ons met frisse tegenwind verzetten tegen de komst hiervan.

Of zeggen we het zo: ‘Wej hebt al ‘n möl, de Wissink’s Möl’ en voor de inwoners van Boekelo: ‘De toren op de Bleekerij, daar laten we het bij !’

verkiezingen 2022 & windturbines

25 februari 2022

Wij hebben van alle partijen die meedoen aan de gemeenteraadsverkiezingen in Enschede op 16 maart 2022 de verkiezingsprogramma's doorgenomen. Daar hebben we specifiek gekeken naar de standpunten op het vlak van het plaatsen van windturbines. Hieronder kunt u terugvinden wat wij gevonden hebben in de verschillende partij programma's. Dit overzicht is tevens als download beschikbaar.

Aanvullend willen we u wijzen op de website van 1Twente en de Youtube playlist van 1Twente met vragenvuurtjes met de lijsttrekkers van de verschillende partijen. Zo kunt u zich een beeld vormen van de standpunten. Begin maart 2022 zullen we nog een column plaatsen waarin we ons licht nog eens laten schijnen over de huidige stand van zaken.

Standpunten per partij

Onderstaand overzicht (stand 05.03.2022) is met aandacht en precisie samengesteld. Mocht deze opsomming desondanks toch fouten en/of onjuistheden bevatten dan mag u dit melden op ons e-mailadres.

Wij zijn tegen windmolens in het buitengebied: in of om natuurgebieden.

 • Lijst 2 - D66 - huidig aantal zetels 5

D66 wil dat er naast zonnevelden een paar heel hoge windmolens komen. Deze leveren heel veel stroom en daarom is zo weinig mogelijk waardevol terrein nodig om de doelen te halen; zoals landbouwgebied en natuur. Windmolens en zonnevelden worden geplaatst met grote zorg voor de mensen die daar wonen, voor de natuur en voor de vele verschillende planten en dieren (biodiversiteit).

 • Lijst 3 - VVD - huidig aantal zetels 4

Als het gaat om energie moet de gemeente Enschede verduurzamen. Dat vraagt om verstandige keuzes. De VVD Enschede wil dat verduurzaming betaalbaar blijft voor gewone gezinnen en ondernemers. Verrommeling van het landschap willen wij tegengaan en draagvlak onder Enschedeërs is erg belangrijk. Zo zorgen we ervoor dat we klaar zijn voor de toekomst en onze stad schoon en leefbaar houden. We maken het zo gemakkelijk mogelijk om zonnecellen en laadpalen aan te vragen, door procedures simpeler te maken. Zo stimuleren we duurzame energie. (n.b. Het woord windmolen of windturbine komt niet voor in het verkiezingsprogramma)

 • Lijst 4 - CDA - huidig aantal zetels 4

De gemeente zal proactief de belangen van haar inwoners omzetten in invloed binnen het programma. Een voorbeeld hierbij is de discussie rond windmolens in de energietransitie. Inwoners hebben grote belangen en weinig invloed. We willen dat er meer duidelijkheid komt over de milieu- en gezondheidseffecten van windmolens. Er moeten eerst duidelijke richtlijnen komen over de afstand tot woningen en kwetsbare natuur. Windmolens willen we alleen plaatsen op plekken waar ze landschappelijk goed ingepast kunnen worden. Het landschap moet beschermd worden, maar ontwikkelingen in o.a. Duitsland laten zien dat het plaatsen van windmolens op land niet onmogelijk is.

GroenLinks is voor het plaatsen van (middel-)grote windturbines op bedrijventerreinen, Vliegveld Twente en langs hoofdwegen en voor kleine windturbines op geschikte plaatsen zoals bij agrariërs, op daken van bedrijven, flats en hoge gebouwen.

Enschede is in 2050 volledig klimaatneutraal. We voeren de Klimaatwet uit en we onderschrijven het Klimaatakkoord van Parijs. Door te vergroenen en verantwoordelijkheid te nemen beschermen we niet alleen onze directe omgeving maar ook onze eigen gezondheid. De gemeente geeft voorrang aan lokale of regionale energiecoöperaties bij het verlenen van vergunningen voor de opwekking van duurzame energie. (n.b. Het woord windmolen of windturbine komt niet voor in het verkiezingsprogramma)

Kleine windenergieprojecten kunnen wij steunen maar grote windmolens willen wij alleen plaatsen waar voldoende draagvlak is en niet in natuurgebieden. Mogelijk dat windmolens elders meer opleveren dan het plaatsen van windmolens op potentiële geschikte plekken in Enschede. We zullen over gemeentegrenzen en mogelijk landsgrenzen heen moeten kijken of en hoe we windenergie zo rendabel mogelijk maken en waarbij mensen zo weinig mogelijk last hebben van deze projecten.

Er komen geen windmolens in Enschede

Belangrijk is dat omwonenden nauw betrokken worden bij plannen voor energieopwekking, zoals zonne-energie en windmolens, en dat zij kunnen meeprofiteren van de voordelen. Meer wind- en zonne-energie - Voor grootschalige zon- en windprogramma’s hanteert de gemeente ook sociaalmaatschappelijke kaders (inspraak, participatie, welke gebieden eerst) met aandacht voor: Actieve betrokkenheid van omwonenden, grondeigenaren en overige belanghebbenden, Minimaal 50% lokaal eigendom, Zorgvuldige integratie in het landschap (meervoudig ruimtegebruik) Niet alleen iets halen, ook iets brengen.

Geen actueel verkiezingsprogramma gevonden.

Wij zijn voor alternatieven om energie op te wekken, dus voor zonnepanelen: ‘JA’.

Willen wij windmolens in ons buitengebied of aan de randen van Enschede: ‘NEE’..

 • Lijst 12 - Blanco (ten Wolde, J.H.L.)

Geen info over windmolens, dan wel over duurzame energie in het algemeen.

Extra aangespoord door landelijke maatregelen zullen we in Enschede sneller moeten inspelen op alternatieve energiebronnen. Wat ons betreft is het echter te vroeg om überhaupt welke energiebron ook uit te sluiten. Wij zijn dan ook zeker geen voorstander van het ‘verplicht van aardgas af’. Ook zijn we geen voorstander van massale zonneparken of windmolens. Als dat al moet, dan genieten zonnepanelen de voorkeur (eerst de daken) en zal ons netwerk in verband met de teruglevering toereikend moeten zijn. Samenwerking met liefst lokale initiatieven zien we dan ook als een kans om te komen tot een goede uitvoering waarbij participatie een voorwaarde is.

Het plaatsen van windmolens moet kunnen in de buitengebieden, mits deze bestaan uit afbreekbare materiaal wat herbruikbaar is.

Enschede stimuleert windenergie op locaties waar mensen, dieren en natuur er geen of weinig hinder van ondervinden, bijvoorbeeld langs snelwegen en op industrieterreinen. Er komen geen windturbines in natuurgebieden en in gebieden met kwetsbare vogel- of vleermuispopulaties.

 • Lijst 16 - Blanco (Yilmaz, A)

Geen info gevonden op internet

Wij willen in Enschede meer hernieuwbare energie opwekken. Wij kijken daarvoor naar alle mogelijke opties. Alle geschikte daken in Enschede kunnen van zonnepanelen worden voorzien. Ook zijn wij voor windmolens op goede winderige locaties en op veilige en gezonde afstand van de bebouwing. Wij willen ook kijken naar energiebronnen en energiedragers van de toekomst. Daarvoor is de lokaal aanwezige kennis van de onderwijsinstellingen erg waardevol.

Opzeggen Parijs-akkoord, klimaat- en energieakkoord. Intrekken klimaatwet. Stoppen met de plaatsing van gesubsidieerde windturbines, zonneparken en biomassacentrales.

Zoekgebieden in Usselo & Boekelo (N18) vastgesteld in energievisie

15 januari 2022

Zoals u wellicht in de media vernomen heeft, is er door de gemeenteraad in Enschede besloten het beleid rondom het plaatsen van grote windturbines uit te stellen. Zie hieronder de passage uit de gemeentelijke mededelingen van 12 januari 2022.

De gemeenteraad besloot op 21 december 2021 het besluit over de toelaatbaarheid van de plaatsing van grote windturbines (tiphoogte tot 230 meter) langs de N18 uit te stellen, omdat hij de uitkomst wil afwachten van:

 • een lopend onderzoek van GGD en RIVM naar de afstandsnormen voor windturbines en de achtergrond daarvan, zoals die in het buitenland gehanteerd worden;

 • het milieuonderzoek (milieueffectrapportage) dat het Rijk heeft ingezet naar de aanvaardbaarheid van onze nationale windturbinenormen.

Maar laat u niet misleiden!! Met de vastgestelde EnergieVisie zijn wel de zoekgebieden rondom Usselo & Boekelo vastgesteld. Mochten de lopende onderzoeken van het Rijk en de GGD/RIVM geen grote veranderingen in beleid teweeg brengen, moeten we rekening houden met mogelijke toekomstige plaatsing van hoge windturbines.

Ons standpunt is en blijft onveranderd:
Geen windturbines in Boekelo en Usselo. Hiervoor zullen we ons blijven inzetten.

Bijlage 2 - Enschede - Energievisie - Windenergie.pdf

Op pagina 15/16 van beleidsregels windenergie kunt u teruglezen dat zoekgebieden in Boekelo & Usselo zijn vastgesteld.

Volledige Energievisie is terug te vinden op:
EnergieVisie Enschede

wiek van windmolen knapt af

2 januari 2022

Zie bijgaand artikel over een incident met een windturbine net over de grens bij Enschede. Ook al wordt dit door voorstanders van windenergie als een zeldzaamheid beschouwd, het laat zien dat het dus toch kan gebeuren.

Voorlopig geen beleid voor hoge windmolens

28 oktober 2021

Het college in Enschede wil een aangepaste versie van de Energievisie alsnog door de gemeenteraad zien te krijgen. De komst van hogere windmolens (190-230 meter) wordt voorlopig vooruit geschoven en zal de taak zijn voor het volgende college. Er zijn in 2022 op 16 maart immers gemeenteraadsverkiezingen.

We zullen het aangepaste voorstel nog eens aandachtig en kritisch door gaan lezen. Hierbij zal onze focus liggen op de beoogde zoekgebieden rondom de N18. Worden deze vastgesteld indien de gemeenteraad instemt met dit aangepaste voorstel?

Twekkelo stapt uit Buurtenergieplan

25 september 2021

Twekkelo werkt niet langer mee aan grootschalige duurzame energieprojecten op haar grondgebied. Komt hiermee het Buurt EnergiePlan voor Enschede-West ten einde?

Wij hebben hierover vragen gesteld aan de Buurtkring Usselo en Dorpsraad Boekelo. Het overleg over het Buurt Energieplan met de gemeente is momenteel opgeschort, toch vinden we het belangrijk te weten wat de mogelijke gevolgen zijn nu Twekkelo eruit gestapt is.

hoe nu verder?

17 september 2021

De impasse die is ontstaan door het wegstemmen van de Energievisie is gisteravond besproken tijdens de raadsvergadering. Het idee is om eerst grootschalig energie op te wekken met zon en daarna te kijken naar windenergie.

We zullen de ontwikkelingen van een nieuw voorstel kritisch blijven volgen, met name ten aanzien van mogelijke plaatsing van windturbines in de omgeving van Boekelo en Usselo.

Streep door de Energievisie

7 juli 2021

Tijdens de gemeenteraad vergadering gisteravond is de complete energievisie weggestemd. Hiermee is de energievisie naar de prullenbak verwezen.

Eerder op de avond werd er door de verantwoordelijke wethouder nog opgeroepen in te stemmen met het plan, aangezien windambitie reeds was verlaagd. Dit was de oproep aan de raad: „Het enige wat u beslist vanavond over windmolens is het zoekgebied".

Door het wegstemmen van de visie, zijn de zoekgebieden in Usselo en Boekelo dus niet vastgesteld en moet het college van B&W terug naar de tekentafel.

Hoe dit zich verder zal ontwikkelen is nog onduidelijk, maar we blijven ons nu en in de toekomst verzetten tegen de komst van mega windturbines in het mooie buitengebied van Usselo en Boekelo.

Locaties windturbines worden niet geschrapt

24 juni 2021

Tijdens de vergadering van de Stedelijke Commissie die inhoudelijk de Energievisie heeft behandeld is door het college van B&W aangegeven dat het voorstel is om windenergie een lager ambitie niveau te geven, maar dat de beoogde zoekgebieden wel vastgesteld gaat worden.


Wees u zich hiervan bewust, dat de gemeente niet voornemens is het zoekgebied in Usselo en Boekelo te schrappen. De vergadering kunt u terugkijken via Stedelijke Commissie 24 juni 2021. Vanaf 3 uur 25 minuten kunt u het verhaal over de EnergieVisie van de verantwoordelijke wethouder terugkijken. Kortom mocht tijdens de raadsvergadering van 6 juli aanstaande de EnergieVisie in de huidige vorm vastgesteld worden en wind energie komt weer terug op de agenda, dan zullen de windturbines in het buitengebied van Usselo en Boekelo geplaatst worden.

Draagvlak voor het Buurt Energie Plan?

18 juni 2021

Zoals u wellicht gelezen heeft, is er een intentie overeenkomst getekend voor het opstellen van een Buurt Energie Plan voor Boekelo, Usselo en Twekkelo. In deze intentie overeenkomst zitten een aantal zaken die opvallen. Windenergie is uitgesloten van het Buurt Energie Plan. Dit betekent dus concreet dat je ondanks alle inspanningen die je als buurt gaat doen om duurzame energie op te wekken, de gemeente nog steeds windturbines kan plaatsen aangezien dit een 'stedelijke aangelegenheid' is. Deze is hier te lezen: Intentie verklaring Buurt Energie Plan


Om hier draagvlak voor te creëren onder de achterban in Boekelo en Usselo (en in iets mindere mate in Twekkelo) verwacht we problemen aangezien ‘windenergie’ dus uitgesloten wordt van het Buurt Energie Plan. Hoe verwacht je een actief participatie proces en inzet vanuit de buurten als je met alle inspanningen en inzet uiteindelijk alsnog die windturbine in je buurt krijgt? Dit gaat niet werken, hier krijg je de handen niet voor op elkaar.


Wat ook niet transparant is betreft artikel 7 uit de intentieverklaring - vertrouwelijkheid. Deelnemers in de overleggen wordt hiermee een ‘zwijgplicht’ opgelegd, wat haaks staat op de WOB (Wet openbaarheid bestuur). Maar dit is ook in tegenspraak met de uitspraak in het persbericht de gemeente Enschede van 18 mei 2021 jl.: We willen daarom samen met onze inwoners komen tot realistische en passende oplossingen voor de klimaatopgave en de inwoner van Enschede. Daar zetten we stevig op in.


Grote vraag is dan ook of de algemene ledenvergaderingen akkoord zullen gaan met het buurt energie plan in deze vorm.


#allezonopdakallewindopzee

18 juni 2021

Bij het inspreken tijdens de vergadering van de Stedelijke commissie hebben we een betoog gehouden voor alle wind op zee en alle zon op dak.


Aangezien 4 minuten te kort was om een goed en volledig betoog te houden is de tekst naderhand naar de stedelijke commissie gestuurd. De complete tekst is ook via deze website te lezen.


Belangrijkste conclusie van het betoog is dat locaties in Usselo en Boekelo niet geschikt zijn voor het plaatsen van windturbines. Andere locaties die reeds afgevallen zijn immers net zo (on)geschikt als de huidige beoogde locaties.


Redenen waarom andere zoekgebieden afvallen is ook van toepassing op het zoekgebied Usselo en Boekelo. Deze liggen ook in het buitengebied en de windturbine bij het crematorium heeft exact dezelfde landschappelijke waardering als de afgevallen locatie in Twekkelo.

21.06.18 Inspreken tekst Zienswijze EnergieVisie.pdf

datum Inspreken is donderdag 17 juni

1 juni 2021

Voor het inspreken in de vergadering van de Stedelijke commissie bij de behandeling van de Energievisie/Regionale Energie Strategie en/of Visie Landelijk Gebied is vanwege het grote aantal aanmeldingen ervoor gekozen om een aparte avond voor de insprekers te organiseren. Deze zal plaatsvinden op donderdag 17 juni vanaf 18.00 uur in het stadhuis van Enschede aan de Langestraat 24. Het inspreken zal in blokken worden georganiseerd. De inhoudelijke bespreking door de commissie vindt een week later op donderdag 24 juni plaats. De besluitvorming staat tenslotte gepland op dinsdag 6 juli. Voor het volledige bericht zie pagina inspreken.

26 mei 2021

Mocht u willen inspreken op de vergadering van de Stedelijke Commissie moet u dit uiterlijk tot en met donderdag 27 mei kenbaar maken. Nadere info vind u op de pagina inspreken.

Positief Nieuws !?

19 mei 2021

Een positief bericht vandaag. De gemeente geeft voorlopig gehoor aan onze zorgen rondom de plaatsing van windturbines in de N18 omgeving. We gaan komende week nader in detail bestuderen wat dit nu exact gaat betekenen voor de huidige plannen van de gemeente voor de plaatsing van windturbines in de omgeving van Usselo en Boekelo.

Hou onze website in de gaten voor een update.

Artikel Boekeloos mei 2021

8 mei 2021

We zijn met de redactie van Boekeloos op pad geweest en hebben een wandeling gemaakt rondom zoekgebied wat ligt ten zuiden van De Zweede en het daaraan pal gelegen Teesinkbos van Landschap Overijssel.

In bijgaand artikel leest u hoe dit was.

Deelt u ook onze zorgen?

Teken dan de petitie! We kunnen uw steun nog steeds hard gebruiken!

Artikel Boekeloos Mei 2021.pdf

5 mei 2021

Onderstaand artikel uit de Tubantia van vandaag, waarin nog maar weer eens naar voren komt dat er geen draagvlak is voor windmolens. Ook in andere Twentse gemeentes waar nu bekend wordt waar zich de zoekgebieden bevinden voor het plaatsen van windturbines.

1 april 2021

De termijn voor het indienen van een zienswijze is afgelopen, echter het blijft mogelijk de online petitie te tekenen. Laat uw stem horen, mocht u dat nog niet gedaan hebben. Alvast bedankt voor de steun!!

Radio interview met RTV Oost

Interview Windmolens RTV Oost.m4a


reminder - indienen zienswijze


28 maart 2021

Vergeet niet om voor de sluitingstermijn van woensdag 31 maart aanstaande een ‘individuele’ zienswijze in te dienen bij de gemeente.


Nog een paar kleine tips voor de zienswijze..

 • Voeg een eigen alinea toe, waarin u uitleg wat uw situatie is. Verduidelijk bijvoorbeeld uw woonsituatie en geef aan waarom uw belang geschaad wordt. Laat uw persoonlijke betrokkenheid zien.

 • Benoem alle argumenten (gronden) die u erbij wilt betrekken, bewaar deze niet voor later moment.

 • Maar bovenal….alleen met het indienen van een zienswijze, kunt u op een later moment bezwaar maken.


Dus voordat we gaan genieten van een paar prachtige lentedagen, neem even de tijd voor de zienswijze en laat de gemeente weten waarom u tegen dit plan bent.


Om nog maar eens te benadrukken.....

Ja, groene energie - Nee, geen windmolens


Voorbeeld zienswijze beschikbaar


24 maart 2021

De voorbeeld zienswijze is beschikbaar. Deze zienswijze bevat handvatten en ideeën bevat voor het indienen van een individuele zienswijze. Bezoek de zienswijze pagina voor verdere toelichting en uitleg.

Met het indienen van een zienswijze hebben we de meeste kans om dit tegen te houden. Want alleen als u een zienswijze heeft ingediend kunt u op een later moment bezwaar maken.


Geluidscontouren & slagschaduw


23 maart 2021

Er zijn kaartjes beschikbaar met geluidscontouren en slagschaduw. Bezoek deze pagina's voor verdere toelichting.

Ter info: Deze kaarten betreffen een indicatieve berekening en zijn naar beste weten gemaakt op basis van de beschikbare informatie.


Teken MEE & Zienswijze


20 maart 2021

De online petitie laat zien hoeveel dit onderwerp leeft onder de inwoners, we zijn inmiddels de 1000 handtekeningen gepasseerd. We willen iedereen bedanken voor alle steun tot nu toe!! Met het indienen van een zienswijze hebben we de meeste kans om dit tegen te houden. Want alleen als u een zienswijze heeft ingediend kunt u op een later moment bezwaar maken.

Let op: Het is belangrijk dat u op persoonlijke titel bezwaar maakt. Om dit zo goed mogelijk te ondersteunen zullen we begin volgende week een aantal voorbeelden van een zienswijze ter beschikking stellen. We houden u op de hoogte.

Standpunt REFERENDUM

18 maart 2021


Als omwonenden van het zoekgebied N18 zijn we erg bezorgd over de plannen van de gemeente voor het plaatsen van 2 tot 3 windturbines in de omgeving van Usselo en Boekelo. Afgelopen week is er een online petitie geopend om te achterhalen of onze zorgen ook gedeeld worden door andere belanghebbenden. Gezien de hoge response, blijkt dit het geval te zijn.


Deze petitie is echter ook door BurgerBelangenEnschede (BBE) opgepikt en aangegrepen voor het verzoek van een referendum over dit onderwerp. Wij vinden een referendum GEEN geschikt middel om in te zetten inzake deze problematiek, redenen hiervoor zijn:


 • Het betreft hier een complexe materie die niet met een simpel Ja of Nee beantwoord kan worden.

 • Een raadpleging onder alle inwoners van Enschede inzake dit onderwerp is niet zinvol. Het is namelijk geen representatieve doelgroep. Op een inwoneraantal van 159.734 inwoners in de gemeente (stand 2020) schatten wij dat ca 8% belanghebbende is bij de beoogde plannen. Volgens ons is het geen correct uitgangspunt dat mensen die niet belanghebbende zijn (verder dan 10 maal tiphoogte wonen), aangaande dit onderwerp dezelfde besluit rechten hebben dan de direct betrokkenen.


De petitie heeft inmiddels aangetoond dat veel omwonenden de XL windturbines niet zien zitten. Een aanvullend referendum hierover zal dan ook geen toegevoegde waarde hebben.


Flyer en petitie gereed

17 maart 2021

Vergeet niet de online petitie na ondertekening per email te bevestigen!! Dit is een belangrijke stap! Dus na tekenen even je mailbox checken. Bedankt.

15 maart 2021

De Flyer en de online petitie zijn gereed om gedeeld te worden aan alle belanghebbenden.

Deelt u ook onze zorgen?

Teken dan de petitie en maak gebruik van de mogelijk om een zienswijze in te dienen. We kunnen uw steun hard gebruiken!

Geen windmolens in Usselo-Boekelo Flyer.pdf

Brief aan omwonenden

10 maart 2021

Het ontwerp EnergieVisie van de gemeente Enschede is op 18 februari 2021 jl. ter inzage is gelegd voor inwoners van onze gemeente. Een groep omwonenden van het zoekgebied N18 constateert dat de informatievoorziening vanuit de gemeente tekort schiet. Veel belanghebbenden zijn niet op de hoogte van de voorgenomen plannen.

Daarom is er een buurtinitiatief gestart en is er een brief gestuurd naar direct omwonenden en belanghebben die te maken krijgen met 2-3 windturbines met een tiphoogte van 190-230 meter hoog.

Deze brief is op deze pagina te lezen en te downloaden.

Brief windturbines omwonenden Usselo en Boekelo met kaarten.pdf